Pravo na povraćaj PDV-a za kupce prvog stana

  • Home
  • Novosti
  • Pravo na povraćaj PDV-a za kupce prvog stana

Prodavac – investitor mora da bude u sistemu PDV-a
PDV na kvadratni metar iznosi na osnovnu cenu 10%.

Pravo na refundaciju PDV-a (10%) za kupovinu prvog stana imaju sva punoletna lica, drzavljanini RS, sa prebivalistem na teritoriji RS, pod uslovom da od 1.jula 2006. godine do dana overe Ugovora o kupoprodaji na osnovu kojeg stiče prvi stan,nisu imalu u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS, kao i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, uplatom na tekući račun.

Kupac prvog stana može ostvariti pravo na refundaciju PDV-a za površinu do 40m2, a članovi njegovog porodičnog domaćinstva za površinu do 15m2 po svakom članu, pod uslovom da od 1.jula 2006. godine nisu imali u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS.

Refundaciju PDV-a neće moći da ostvari kupac prvog stana ili član njegovog porodičnog domaćinstva, ukoliko su već ostvarili ovo pravo ili ako su već bili oslobođeni obaveze plaćanja PPAP (porez na prenos apsolunih prava).

Rok za podnošenje zahteva za refundaciju je 30 dana od dana overe Ugovora.

Dokumentacija koju je potrebno pripremiti za poresku upravu:

-Original ili overena kopija Ugovora o kupoprodaji stana
– Zapisnik o primopredaji stana
-RFN obrazac (zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV–a)
-IKPS – PDV obrazac (izjava kupca prvog stana) – overava se kod Javnog beležnika
-Konačni račun za stan u skladu sa čl. 42 Zakona o PDV-u – izdaje ga investitor
-Original naloga za uplatu ili nalog za prenos, overen pečatom Banke (dokaz kupca da je ugovorena cena sa PDV-om, u potpunosti isplaćena na tekući račun prodavca)
-Potvrda prodavca da je kupac ugovorenu cenu stana u potpunosti izmirio (sa PDV-om, a nalazi se na dokumentu sa clausula intabulandi)
-Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (sa podatkom o državljanstu – vadi se posle datuma overe Ugovora)
-Uverenje o državljanstvu za kupca, ne starije od 6 meseci
-Kopija tekućeg računa kupca
-Uverenje o kretanju prebivališta (za Beograd, možete ga dobiti u stanivi u MUP Srbija ulica Ljermontova 12/A)
-Očitane l.k. kupca
-Sa svih prebivališta na kojima je kupac živeo od 01.07.2006. godine, Uverenje da se kupac ne duži porezom na imovinu fizickih lica , a ovaj dokument se dobija u upravi javnih prihoda. Svaka opština ima svoju filijalu.
-Upotrebna dozvola, pravosnažno Rešenje o odobrenju za gradnju a ako ima više investitora – Ugovor o zajedničkoj izgradnji i Ugovor o fizičkoj deobi
-Prodavac dostavlja dokaz da je obaveza po izdatom računu iskazana u PPPDV (overena evidencija PDV, knjiga izdatih računa, analitička kartica K-TO 202 i 430 – dobija se od knjigovođe prodavca)

Posebno voditi računa o sledećem: Ukoliko supružnici u momentu overe Ugovora o kupoprodaji, nisu imali prijave prebivališta na istoj adresi, treba da dostave i Izjavu dva svedoka, da su do tog datuma živeli na istoj adresi, a sve to overeno kod Javnog beležnika.

Dokumentacija koju je potrebno pripremiti za poresku upravu ukoliko vraćate PDV na članove domaćinstva:

-izvode iz matične knjige rođenih,
-izvod iz matične knjige venčanih (za supružnika),
državljanstva,
-očitane lične karte,
-uverenja o kretanju prebivališta
-Uverenja Uprave javnih prihoda (za grad Beograd svaka opština ima svoju filijalu uprave javnih prihoda) te da nisu obveznici poreza na imovinu fizičkih lica od 1.7. 2006. iz svih Opština navedenih u Uverenju o kretanju prebivališta.

LINKOVI:

Sve obrasce možete preuzeti na sledećoj web adresi preuzetoj sa Republika Srbija,Ministarstvo finansija,Poreska uprava
https://www.purs.gov.rs/sr/pravna-lica/pdv/obrasci.html

Share Article

Najnoviji članci

Hit enter to search or ESC to close